сряда, 1 юни 2011 г.

Становища на архитектурни и културни организации до този момент внесени по повод предстоящото обществено обсъждане на 3 Юни от 17 часа в залата на ОбС

СТАНОВИЩЕ
От Фондация Отворени Изкуства

Във връзка с обществено обсъждане на 3 Юни 2011 от 17 часа в сградата на ОбС Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.296-нов по плана на ЦГЧ, а именно: смяна предназначението и ново застрояване, както и привеждане в съответствие с действаща кадастрална карта, като УПИ VІІІ-867 – Кино, кв.296-нов по плана на ЦГЧ, Пловдив, става УПИ VІІІ-521, 1456, 4-етажен гараж, обществено обслужване, кв.296-нов по плана на ЦГЧ,
Пловдив (КИНО „КОСМОС”)


В един общ социален аспект в казуса Кино Космос/Комсомол, според Фондация Отверени Изкуства, най-важно е осмислянето на ролята на киното. Не случайно споменаваме “осмисляне”, защото именно това е пречка за пре-конструирането на икономически, социален, културен, урбанистичен, комуникационен модел както в случая, така и след Прехода 1989 година и оказването в ситуация на без-образност. Казусът Кино Космос/Комсомол е шанс за дебат, за оглеждането в мислите и нагласите на едно широко като гама и засегнатост от проблема гражданско общество, синхронизиране и изграждане на публично-частно пъртньорство.

Като естествена последица на това осъзнаване за нас са поредица от действия:
  1. Връщане на статута на публична собственост.
  2. Съставяне на модел за управление на сградата, културно функциониране и програма за близките 10 години. На конкурсен принцип.
  3. Реконструкция спрямо одобрения модел за управление от т. 2 със запазването на архитектурата по плана на арх. Шинков с евентуално добавяне на някои функции на сградата, обслужващи по-доброто функциониране на предложената културна програма.

Фондация Отворени Изкуства на базата на своя опит и личен ангажимент към културната визия за бъдещето на Пловдив е готова да поеме предоставен и ангажимент за участие във всеки един от етапите на предложената структура.

Като гарант за готовността за работа, която ще се позволи да даде Фондация Отворени Изкуства за Кино Космос, е неформалната насока за бъдещето на киното като културен модел. Тази визия е за мултифункционална сграда със запазена основа амфитеатрална зала и приспособяванато и за различни като формат прожекции, концерти, конференции, проектиране на пространство за кафене, ресторант, книжарница, медийна лаборатирия и част за гости резиденти. Преустройството е добре да бъде реализирано от млади архитекти в екип с арх. Шинков. Управлението – делигирано от Общината на три културни организации. Насочеността на програмата да е предимно за млада аудитория, включитело обучителни курсове и семинари. Мястото и функцията на сградата сред другите на ул. Гладстон според визията на Шинков за улица на културата, е смислена и реализуема. Идейно мястото на Космос в този ансамбъл за нас е културна младежка алтернатива на Профсъюзния дом. Чисто илюстративно - подобно на успешната концепция и визията, реализирана в организиранието от нас фестивали за улица Отец Паисисй спрямо Главната улица в Пловдив.

Кои сме ние: Фондация “Отворени Изкуства” е учредена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 година в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Мисията на Фондация “Отворени Изкуства” e да работи за осмисляне, активизиране и комуникиране на града със средствата на изкуството, създаване и развитие на нови аудитории. Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация “Отворени Изкуства” между 2005 и 2007 година концепцията “отворени изкуства” беше програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев. Под тази концепция беше иницииран и реализиран най-мащабния ежегоден проект на фондацията, емблематичен за Пловдив и България – Нощ на музеите и галериите – Пловдив през 2005 година, чието седмо издание предстои през 2011 година. През март 2010 година Фондация “Отворени Изкуства” започна изграждането на своя организационна структура, постоянен екип и офис в Пловдив и разгърна културната си програма с Фестивал Улица Отец Паисисй, Образователен курс – Въведение в Съвременното изкуство, Месечен информационен бюленин, Програма – проекти в публични пространства и отделни културни събития. Проектите си Фондация Отворени Изкуства осъществява чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори. Аудиторията, с която работи Фондацията варира за отделните събития от 40 000 души за последното издание на Нощ на музеите и галериите 2010, до 5000 човека за фестивал Улица Отец Паисисй Пловдив.


31 Юни 2011

С уважение,
Веселина Сариева, Катрин Сариева
Фондация Отворени Изкуства


 -----
Изпращам ви съдържанието на официалното писмо на Камарата на архитектите в България - Регионална колегия Пловдив, което ще бъде изпратено официално утре в Община Пловдив.


На проведеното събрание на Камарата на архитектите в България - Регионална колегия Пловдив беше проведено обсъждане за възможните перспективи пред известното на пловдивското гражданство кино “Космос”.
След поставените за дискусия въпроси: Кое решение е най-целесъобразно според вас:
- ново застрояване за етажен гараж и обществено обслужване
- запазване на сградата с културно предназначение
- друго възможно решение,
участниците единодушно се обединиха около мнението, че новото застрояване за многоетажен гараж и обществено обслужване е напълно неприемливо. Мнозинството от архитектите изрази становището, че в интерес на град Пловдив сградата на киното трябва да запази своето предназначение като културен център, съобразено с променените условия на днешния ден и перспективите при бъдещото развитие на града.
Бяха изказани и алтернативни мнения за оформяне на парково пространство, с възможност за подземно паркиране под него, за изграждане на нов културен център и др.
Беше потвърдено многократно изказваното становище на архитектурната колегия, че общите ни интереси за постигането на устойчиво развитие и хармонична градска среда налагат търсенето на форми за съвместна дейност, като провеждане на дискусии, анализи на перспективите за развитие и организиране на архитектурни конкурси.

p.s.Можете да цитирате нашето становище, както и разочарованието ни, че не сме поканени официално на обсъждането като организация - официален представител на проектиращите архитекти в България.
-----
Получено по имейл от Арх.Величко Куртев, Зам председател на КАБ-Пловдив
29 Май 2011

----------


Няма коментари:

Публикуване на коментар